EĞİTSEL OYUNLAR

 OYUN NEDİR?

   Oyuncunun belirli kurallara uyarak  belirlenen hedeflere ulaşma mantığına dayalı olarak oluşturulmuş eğlence aracıdır.

 

 EĞİTSEL OYUN NEDİR?

   Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan bir öğretim tekniğidir.

   Bireysel yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren; takim oyunlarında, yarışma hırsı kazandırarak, kuralları uymayı, sevinci ve üzüntüyü paylaşmayı öğreten, oynarken eğitmeyi amaçlayan bir araçtır.

 

Temelde ikiye ayrılır:

 1)  Gerçek hayat benzeşim oyunları: Günlük hayattan roller ve senaryolar içerir.

 2)  Akademik oyunlar: Öğrencinin motivasyonunu daha az dikkat çekici başlıklarla bütünleştirmeye çalışan ve çoklu öğretim ortamı sağlayan yazılımlardır.

 

 EĞİTSEL OYUNLARIN TEMEL HEDEFLERİ

·        Eğlenerek Öğrenme

·         Problem Çözme

·     Kritik Düşünme

·     Kavram Öğretimi

·     Strateji Geliştirme

·     Olgunlaşma

   Oyunlar, bütün öğrencilerin rahatça anlayıp, etkin katılımlarını sağlayacak düzeyde basit, kolay ve gerçekten ilginç olmalıdır. Bu nedenle seçilen oyunlar öğrencilerin farklı düzey ve yeteneklerine uyarlanabilecek bir esneklikte olmalıdır.

    Oyunun kuralları sınıftaki herkesin katılımına izin vermeli ve oyunun belli bir amacı olmalıdır. Bu nedenle oyunun kuralları açık ve net bir şekilde anlatılmalıdır.

 

 EĞİTSEL OYUNLARIN ÖZELLİKLERİ

   Kurallar

   Hedefler

   Kazanma/Kaybetme

   Birden fazla oyuncu

   Yarışma

   Sıralı hareket

   Eğlence

   Donanım ve araç-gereç kullanımı

 

 İYİ BİR OYUN NASIL OLMALIDIR?

·  Kısa bir tanıtım yapılmalı,

·  Kullanın yönergesi ve kuralları hazırlanmalı,

·  Güdülenmeyi sağlayıcı bir olay (senaryo) seçilmeli,

·  Farklı seviyedekiler için aynı başarının gerçekleştirilmesine olanak verilmesi,

·  Güdülenmeyi sağlayıcı etkenlerin kullanılması,

·  Oyunun bireyin çabasını arttırıcı olması,

·  Öğrenene ödül olanağının verilmesi,

·  Uygun olan dönüt yollarının ve tekniklerinin kullanılması,

·  Kazanan yarışmacının tanımlanması gerekir.

 

 OYUNLARIN YARATILMASINDA VE KULLANILMASINDA OLUŞABİLECEK SORUNLAR

·  Gerçekten eğlendirici olan oyunları yaratma güçlüğü

·  Eğitim hedefleri ve oyun özellikleri arasında tutarsızlık

·  Oyundan öğrenmenin etkililiği

·  Oyunların içsel veya dışsal güdüleyici özelliğinin farkına varılması

·  Eğitimcilerin oyunlar hakkındaki olumsuz görüşlerinin giderilmesi

·  Oluşan tüm sorunların çözülmesi

 

 EĞİTSEL OYUNLARDA SONUÇ

·  Kazananın belirlenmesi

·  Ödül

·  Bilgi sunulması

·  Final mesajı

 

 AKADEMİK EĞİTSEL OYUN ÖRNEKLERİ

 

 MACERA VE ROL OYNAMA OYUNLARI

·  Oyuncu belli bir durumda bir karakterin rolünü üstlenir.

·  Varolan bilgi ve kaynakları kullanarak bu karakterin başına gelen sorunları çözmeye çalışır.

·  Eğitsel macera oyunları; basit becerilerin kazandırılması, bilgilerin problem-çözme becerilerini geliştirilmesi amacıyla uygulanması, tümdengelim veya hipotez test etmek gibi basitten karmaşığa doğru öğretsel amaçlar içerebilir                                                                                     

                          

 -Balıkçılık, avlanma ve dağa                 -Oyundaki farklı krakterlerle

tırmanma                                             iletişim

 -Karar verme ve problem                    -Keşfetme ve bulma

çözme becerileri

 

 TİCARET OYUNLARI

·  Yetişkinler tarafından ticaret ve ekonomi derslerinde kullanılır.

·  Bu tür oyunlar, yalnızca ekonomi, personel yönetimi ve muhasebe gibi ticari işlemlerin yürütülmesini öğretmekle kalmaz, aynı zamanda diğer kuruluşlara göre daha kaliteli ve ucuz üretimin nasıl yapılacağı, daha iyi müşteri hizmetinin nasıl sunulacağı ve etkili reklam tasarlama gibi rekabet unsurlarını da beraberinde getirir.

       

                       

              Ticaret oyunlarının, rekabet ve grup çalışmasını desteleyici özellikleri vardır .

 

 PANO OYUNLARI

    

 

Denklemleri çözerek, kategorize ederek ve oluşturarak algebra öğrenme

Sayılar, geometri, veri analizi, olasılık ve görsel düşünme becerisi kazandırma

Pano oyunlarının amacı matematiksel hesaplama ve problem çözme becerisi kazandırmaktır.


STRATEJİ OYUNLARI
              

 

Amaç kişinin olaylara göre strateji belirleyebilmesidir.

Bu tür oyunlar oyuncunun kişisel yapısını önemli ölçüde ortaya çıkarmaktadır.

 

 MANTIK OYUNLARI VE BULMACALAR

                                                                          

Mantık oyunları, oyuncudan başarılı olması için mantıksal problemleri çözmesini ister.

Bulmacaların amacı düşünme becerisi kazandırmaktır.

 

 KELİME OYUNLARI

 

Kelime oyunlarının amacı kelimeleri ve kullanımlarını öğretmektir.

 

 GERÇEK HAYAT BENZEŞİM OYUN ÖRNEKLERİ

 

 ÖRDEK VE KAZ
  Bir çocuk kaz olur ve gözleri bağlanır. Diğerleri dağınık biçimde yere otururlar. Oturanlardan biri ördektir. Ördek vak vaklar ve kaz onu sesinden kim ve nerede olduğunu bulmaya çalışır.

 BAHÇE YARIŞI
  Başta bir lider olmak üzere bütün oyuncular bir çizgi üzerinde toplanırlar. Liderde bir top vardır. Diğer çocuklar gruba yaklaştırılıp 3-4 sebze ismi verilir. ( Biber, lahana, domates, havuç ) Lider topu sahaya doğru yuvarlarken ismi konmuş sebzelerden birini çağırır. Bu isimdeki sebzeler topu yakalamak üzere koşarlar. Kim önce topu yakalarsa liderle yer değiştirir. Diğerleri ilk yerlerine gelir, lider yeniden oyunu tekrarlatır.

 
TOP OYUNU

  Çocuklar, sayısı kadar gruba ayrılırlar. Her gruba bir top verilir. ( şimdi bir grubun nasıl oynayacağını izleyelim ) Her grupta 7 kişi olduğunu kabul edelim. 6 kişi bir çizgi üzerine dizilir ve 7 numaralı öğrenci bunların 4-5 adım ilerisinde onlarla yüz yüze gelecek şekilde yerini alır. 7 numaralı oyuncuda top vardır. Bu topu sırasıyla 1,2,3,4 diye sayarak en baştaki oyuncuya atar. O da tekrar 7 numaralı oyuncuya atar. Bu atıp tutma sırasında topu oyuncu tutamazsa en arkaya geçer, sıradaki oyuncu onun yerine geçer.
 Not : Bu mesafe yakın görülürse uzatılabilir.

 
LİDERİ İZLE
  Bütün çocuklar eşit sayılarda 7-8 gruba ayrılır. Bir grup 7 kişiden fazla olmamalıdır. Her grup derin kolda toplanır. 1 numaradakiler grubun lideridir. Öğretmenin işaretiyle oyun başlar. Lider çeşitli yürüyüş ve hareketler yapar, diğerleri onu takip ederler. 3-5 hareketten sonra öğretmen yine düdük çalar ve lider değişsin der. Bu komutla 1 numaradaki lider en arkaya geçer ve 7 numaralı oyuncu olur. 1.numaradakiler liderdir. ( Yani önde olan lider olur.) Öğretmen her çocuğa bir lider olma şansını tanımalıdır.

 SES TANIMA OYUNU 
  Öğretmen oyun alanına bir kaç çalgı getirir.( flüt, melodika, mandolin, bağlama, akordeon, keman…vb.)Bu çalgıları birer birer çalarak ( adları, biçimleri ve sesleriyle ) çocuklara tanıtır. Çocukların öğrendiklerini saptadıktan sonra, bir çalgıyı alır, çalar ve çocuklara sorar "Bu ses hangi çalgının sesidir ?"… Çocuklar yanıtlarlar.Ancak öğretmen, soru sormak için çalgıyı çalmadan önce ( bir paravanın yada kukla sahnesinin arkasına ) saklanır. Çocuklar çalgıyı görmezler. Sesinden tanımaya çalışırlar.Bu oyun daha sonra, her çocuğa ayrı ayrı sorularak da oynanmalıdır. Aynı oyun, teybe alınmış çalgı sesleriyle oynanabileceği gibi, hayvan seslerini tanıtmak amacıyla teybe alınacak hayvan sesleriyle de oynanmalıdır.

 
BEN KİMİM OYUNU

  Çocuklar yarım halka biçiminde otururlar. Bir ebe seçerler. Ebenin gözleri kapatılır. Öğretmenin işaret ettiği bir çocuk kalkar, gelip ebeye sorar : "Ben kimim ?" der. Ebe, soran çocuğu, sesinden tanırsa, ebelikten kurtulur, soran çocuk ebe olur. Ebe bilemezse, ebeliği sürer. Başka çocuk sorar.Bu oyun hayvan seslerini tanıtmak amacıyla da oynanır. Soran çocuk, bir hayvan sesi çıkarır, "Ben hangi hayvanım ?" diye sorar. Öteki kurallar aynıdır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !